Půjčovna rotopedů a rehabilitačních pomůcek

Všeobecné podmínky půjčovny

1

Pronajímatel pronajímá nájemci rehabilitační pomůcky (dále jen věci) uvedené v nájemní smlouvě, za cenu (půjčovné) dle platného ceníku pronajímatele. Půjčovné je nájemce povinen uhradit předem v den uzavření nájemní smlouvy.

Pronajímatel je oprávněn účtovat nájemci platbu za dovoz a následný odvoz věci, je-li věc doručena pronajímatelem na místo určené nájemcem.

2

Nájemní vztah (pronájem) se uzavírá na dobu určitou. Končí dnem uvedeným v nájemní smlouvě.

3

Pronajímatel se zavazuje předat nájemci věc ve stavu, který neomezuje obvyklé používání věci. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že věc v tomto stavu přijal.  Případné rozpory oproti výše zmíněnému stavu jsou zaznamenány v příslušném oddíle nájemní smlouvy.

4

Nájemce se zavazuje užívat pronajaté věci způsobem pro ně obvyklým vzhledem k jejich povaze a určení. Nájemce se zavazuje o věc řádně starat a užívat ji tak, aby vyloučil možnost jejího poškození, odcizení, ztráty, úplného zničení, nebo nepřiměřeného opotřebení.

Nájemce je povinen jakékoliv závady vzniklé v průběhu pronájmu neprodleně oznámit pronajímateli. Nájemce je v takovém případě povinen omezit nebo zastavit používání, pokud by to mohlo vést k dalšímu poškození věci.

Nájemce není oprávněn na pronajaté věci provádět jakékoliv opravy, úpravy nebo zásahy bez písemného svolení pronajímatele.

5

Pronajímatel nezodpovídá za škody na majetku a zdraví nájemce ani třetích osob způsobené nevhodným či nadměrným užíváním věci. Nájemce se zavazuje přizpůsobit užití věci svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, doporučením lékařů a fyzioterapeutů a svým momentálním fyzickým schopnostem.

6

Nájemce v den převzetí věci uhradí pronajímateli vratnou zálohu, dle aktuálního ceníku pronajímatele. V případě úplného zničení věci, nebo její ztráty vzniká pronajímateli právo ponechat si celou zálohu přijatou od nájemce.

Nájemné bude při vrácení věci odečteno ze zálohy uhrazené nájemcem.

V případě poškození věci vzniká pronajímateli právo ponechat si část nebo i celou zálohu přijatou od nájemce, podle míry poškození. Konkrétní část zálohy, kterou si pronajímatel v takovém případě ponechá, bude stanovena na základě posouzení vzniklé škody pronajímatelem. Pronajímatel si rovněž vyhrazuje právo nechat posoudit míru poškození odbornou osobou určenou pronajímatelem. V takovém případě má právo si dodavatel ponechat celou zálohu, dokud nebude určeno, jak velká škoda na věci vznikla, přičemž není dotčena povinnost nájemce věc vrátit v termínu dohodnutém v nájemní smlouvě.

V případě odcizení nebo poškození věci třetí stranou je nájemce povinen o tom neprodleně informovat pronajímatele a Policii ČR.

7

V případě, že nájemce vrátí věc později než v den dohodnutý v nájemní smlouvě (nebo jejím dodatku), vzniká pronajímateli nárok na úhradu půjčovného až do vrácení věci. Půjčovné se v takovém případě účtuje za každý započatý den. Denní půjčovné se stanoví jako 1/30 měsíčního půjčovného dle platného ceníku pronajímatele.

V případě prodlení s vrácením věci je nájemce rovněž povinen uhradit pronajímateli platbu za prodlení nad rámec půjčovného jako kompenzaci za náklady a komplikace spojené s pozdním vrácením.  Platba za prodlení se stanoví jako 1/30 měsíčního půjčovného dle platného ceníku pronajímatele.

V případě úplného zničení nebo ztráty věci v průběhu pronájmu se tyto povinnosti vztahují na pronajímatele až do dne, kdy je ztráta nebo úplné zničení písemně oznámena pronajímateli.

Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nedochází k automatickému obnovení nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou v případě, že nájemce užívá věc i po skončení nájmu.

8

Veškeré nároky pronajímatele vůči nájemci jsou v první řadě uspokojovány ze zálohy poskytnuté nájemcem, včetně půjčovného.

9

Nájemce není oprávněn věc dále pronajmout třetí osobě. Rovněž nájemce není oprávněn činit na pronajaté věci žádné změny bez písemného souhlasu pronajímatele.

10

Dojde-li k navrácení věci dříve, než se pronajímatel a nájemce dohodli v nájemní smlouvě, nedochází k vrácení nájemného.

11

K ukončení pronájmu dochází

Po ukončení pronájmu potvrdí pronajímatel nájemci převzetí věci, její stav a případné odhalené závady do nájemcova vyhotovení nájemní smlouvy.